Ταυτότητα

Ο ΣΥΝΔΕΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Σ.Ε.ΓΕ.Κ.) είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, με την ελληνική επωνυμία ‘‘Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου’’, με συντομογραφία Σ.Ε.ΓΕ.Κ., αγγλική δε επωνυμία για τις σχέσεις του με το Εξωτερικό ''ASSOCIATION ΟF GEOINFORMATICS AND CA-DASTRE COMPANIES'', με συντομογραφία A.G.C.C.

Σκοποί του Συνδέσμου αυτού είναι :

 1. Η εκπροσώπηση των μελών του έναντι των κυρίων των έργων προγραμμάτων γεωπληροφορικής και κτηματολογίου που εκπονούνται ή πρόκειται να εκπονηθούν στην Ελλάδα και έναντι κάθε άλλου φορέα ή προσώπου που σχετίζεται με αυτά τα προγράμματα.
 2. H προάσπιση, κατοχύρωση των επαγγελματικών επιδιώξεων, η προάσπιση των νομίμων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στην Ελλάδα και το Εξω-τερικό, καθώς και η πρόοδος της επιστημονικής στάθμης τους.
 3. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του για τη βέλτιστη δυνατή ε-ξύψωση της στάθμης των υπηρεσιών, η αύξηση της παραγωγικότητας και αποδό-σεως στους τομείς της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η διερεύνηση, αφομοίωση και αξιοποίηση των εκάστοτε νέων επιστημονικών κλάδων και μεθόδων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 4. Για την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών ο Σύνδεσμος, λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα, που κρίνονται εκάστοτε απαραίτητα και αποφασίζονται από τα Διοικητικά Όργανα ή τη Γενική Συνέλευση, μέσα στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος καταστατικού, και ιδιαίτερα :
 • Μελετά τα γενικότερα ή επί μέρους προβλήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του, μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω σκοπών και συμβάλλει στη λύση τους.
 • Επιδιώκει και διατηρεί επαφές με φορείς του Ελληνικού Κράτους, την Ευρω-παϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (Σωματεία, Ενώσεις κ.λ.π.), με σκοπό την ανταλλαγή και τον εμπλουτισμό χρήσιμων γνώσεων και πληροφοριών, για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των κοινών ενδιαφερόντων και νόμιμων συμ-φερόντων των μελών του.
 • Προβαίνει στη διασύνδεση, συνεργασία ή ακόμη και την ένωση με τους πιο πάνω Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον έχουν ομοειδείς σκοπούς.
 • Συμμετέχει σε Διεθνή Συνέδρια ή οργανώνει παρόμοια Συνέδρια στο εσωτερι-κό, με αντικείμενο τη διατύπωση εισηγήσεων ή ανακοινώσεων και την εξαγωγή πορισμάτων, πάνω σ' όλα τα πιο πάνω θέματα και τις επί μέρους επιδιώξεις.
 • Αναλαμβάνει μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς την υλοποίηση ελ-ληνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα έρευνας ή κατάρτισης.
 • Εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις :
  • της ιδιότητας του μέλους της του Σ.Ε.ΓΕ.Κ.
  • για τη νομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών, όπως αυτή προκύπτει από δημόσια έγγραφα που τίθενται υπόψη του Σ.Ε.ΓΕ.Κ. από το ενδιαφερό-μενο μέλος
  • ότι το μέλος δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα καθώς και κάθε άλλου είδους βεβαίωση, που προβλέπεται από την ελληνική ή την κοινοτική νομοθεσία, εφόσον του τεθούν υπόψη τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία.
 • Προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρ-χές του Ελληνικού Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου ή ακόμη προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.
 • Εκδίδει δελτίο νέων του Σ.Ε.ΓΕ.Κ. για την προβολή των σκοπών του και των μελών του.
 • Συμμετέχει και υπογράφει, ύστερα από διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμ-βάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη του, με σκοπό να εισακούγονται οι απόψεις του Συνδέσμου.

 

2107779792